Pravidla marketingové soutěže „Věrnostní soutěž klubu ProSpánek“

 

1) Obchodní společnost ProSpánek SE, IČ: 24148415, vedená u Městského soudu v Praze, sp. zn. H 411, se sídlem Hybernská 1271/32, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jako pořadatel) pořádá pro účastníky s doručovací adresou na území České republiky marketingovou soutěž „Věrnostní soutěž klubu ProSpánek“ (dále jen soutěž).

 

2) Soutěž probíhá v prostorách prodejny pořadatele, obchodním centru či jeho blízkém okolí a na klubovém webu pořadatele https://klub.prospanek.cz/. Výsledky slosování budou zveřejněny na stránkách https://klub.prospanek.cz/, a to v souladu s níže uvedenými pravidly, jakož i interní pokyny pořadatele.

 

3) Soutěž probíhá v termínu od 5.2. 2018 - 30.4. 2019.

 

4) Účastníkem soutěže může být fyzická osoba s doručovací adresou v ČR; osoby mladší 18 let se mohou soutěže účastnit se souhlasem zákonného zástupce a tento je oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.

 

6) Předmětem výhry v soutěži bude zboží Pořadatele. Výhry jsou uveřejněny na stránkách Pořadatele na adrese: https://klub.prospanek.cz/soutez/. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu předmětu výhry v soutěži z důvodů organizačních, technických či jiných.  Pořadatel se zavazuje nahradit v tomto případě předmět výhry předmětem výhry v podobné hodnotě.

 

7) Soutěžícím se stává kterýkoli potenciální zákazník, který se stal členem klubu ProSpánek v období od 5.2. do 30. 4. 2019. Tímto se zařadí do slosování o soutěžní výhru.

 

8) Losování výherce probíhá náhodným výběrem z databáze členů klubu ProSpánek prostřednictvím zaměstnance pořadatele za účasti minimálně jednoho svědka.

 

9) Soutěžící bude o nároku na výhru vyrozuměn zveřejněním na stránkách https://klub.prospanek.cz/ a zasláním emailu na adresu uvedenou v registraci do klubu, nejpozději do 3 dnů po skončení soutěže.

 

10) V případě vylosování výherce, počíná běžet lhůta 14 dnů od zveřejnění výherce soutěže na stránkách https://klub.prospanek.cz/ pořadatele, v které si může výhru vyzvednout v místě obchodních prostor Pořadatele. Pokud si zveřejněný výherce soutěže do 14 dnů od jeho zveřejnění osobně nevyzvedne výherní cenu v obchodních prostorách pořadatele, jeho nárok na výherní cenu zaniká.

 

11) V České republice srážkovou daň z výher v soutěži uhradí v souladu s ustanovením § 36 odst. 2 písm. k) a § 38d odst. 1 a 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních příjmů pořadatel.

 

12) Soutěžící vyjadřuje dobrovolně svůj výslovný souhlas s těmito pravidly soutěže a současně dává svůj výslovný souhlas pořadateli:

 

·       k bezplatnému pořízení fotografií v rámci soutěže a k jejímu bezúplatnému využití všemi způsoby (zejména sdělováním veřejnosti prostřednictvím internetu a jinými marketingovými kanály), a to bez množstevního, územního a technologického omezení, jak po dobu trvání soutěže, tak po skončení soutěže po dobu 5 let.

 

·       se zasíláním informačních emailů týkajících se této soutěže

 

·       s případným zveřejněním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení a město (obec) na webu https://klub.prospanek.cz/ a v propagačních materiálech pořadatele, a to po dobu 5 let (územně, časově, množstevně)

 

13) Vícenásobná účast účastníka v soutěži není možná. Zaměstnanci společnosti Pořadatele a jejich rodinní příslušníci jsou ze soutěže vyloučeni.

 

14) Účastníci berou na vědomí, že nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní, či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají pořadateli.

 

15) Pořadatel neodpovídá za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, rychlost technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo jejich dostupností pro účastníky soutěže.

 

16) O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na https://klub.prospanek.cz/.

 

Pořadatel je oprávněn kontrolovat všechny podmínky pro účast v soutěži a v případě sporu posoudit a s konečnou platností rozhodnout o jakékoliv otázce se soutěží spojenou. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli z účastníků ze soutěže v případě, že by takový účastník porušoval pravidla, a to bez náhrady nákladů či škody, která by vyloučením mohla účastníkovi vzniknout.

 

Případné námitky s průběhem soutěže lze Pořadateli zaslat písemně na poštovní adresu uvedenou v těchto pravidlech do tří pracovních dnů od ukončení akce. Námitky podané později nebudou brány v potaz. Rozhodnutí pořadatele o námitce je konečné.

 

17) Tato pravidla soutěže Pořadatel zveřejní nejpozději do začátku soutěže na webových stránkách klubu https://klub.prospanek.cz/.