Poučení o zpracování osobních údajů

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Uděluji tímto společnosti ProSpánek SE , IČ: 24148415, se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Hybernská 1271/32, PSČ 110 00, dobrovolně a na základě předchozí dohody souhlas se zpracováním svých shora uvedených osobních údajů, a to i automatizovaně, za účelem mé evidence mezi členy věrnostního klubu ProSpánek SE a dále za účelem kontaktování telefonicky, písemně či prostřednictvím elektronických prostředků s obchodními nabídkami, marketingovými sděleními souvisejícími se členstvím ve věrnostním klubu ProSpánek SE (např. nabídky akčního sortimentu, výprodejů, soutěží atp.). Byl jsem seznámen s tím, že společnost ProSpánek bude shora uvedené osobní údaje na základě tohoto souhlasu uchovávat, patřičně chránit, vyhodnocovat a na základě těchto údajů mě může kontaktovat. Společnost ProSpánek SE bude uchovávat osobní člena klubu po celou dobu trvání jeho členství a nejdéle 5 let po ukončení členství v klubu. Souhlasím rovněž s pořízením a zveřejněním případných obrazových a zvukových záznamů či jiných projevů osobní povahy, pořízených v rámci soutěží či jiných propagačních a marketingových akcí pořádaných v rámci klubu. 

 

Souhlasím s tím, aby společnost ProSpánek SE ukládala mé osobní údaje do své databáze a k nim přiřazovala údaje související s členstvím v klubu, především údaje o frekvenci nákupů, jejich množství, složení a údaje o čerpání výhod členství v klubu. Tyto údaje pak mohou být užívány, zpracovávány a vyhodnocovány v rámci databáze buď společností ProSpánek SE, nebo zpracovatelem jí určeným. Udělení tohoto souhlasu je dobrovolné, je však podmínkou pro členství v klubu.

Za účelem aktuálnosti těchto údajů se zavazuji nahlásit jakoukoli změnu zpracovávaných osobních údajů. Tento souhlas se zpracováním mých osobních údajů uděluji svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, s plným vědomím možných důsledků a souvislostí a s poučením o právech, plynoucích mi ze zákona o ochraně osobních údajů.

 

Jsem dále poučen, že mi kontaktní osoba společnosti ProSpánek SE (mail: info@prospanek.cz a tel.č. +420 770 100 440) umožní přístup k mým osobním údajům, poskytne veškeré informace o mých osobních údajích, které zpracovává, a zároveň u této osoby mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli a bez udání důvodu odvolat a žádat o opravu nebo výmaz mých osobních údajů, omezení zpracování, vznést námitku proti zpracování či uplatnit právo na přenositelnost údajů. V souvislosti se zpracováním osobních údajů lze podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů.

 

Prohlašuji, že jestliže mi je méně než 16 let, tak jsem požádal svého zákonného zástupce (rodiče) o souhlas se zpracováním mých osobních údajů.